CARE ESTE MISIUNEA NOASTRĂ?

Centrul de Dezvoltare și Inovare Pedagogică coordonează dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor didactice moderne şi eficiente, specifice învăţământului universitar, la nivelul proceselore ducaţionale din Universitate.

Centrul de Dezvoltare și Inovare Pedagogică vizează asigurarea managementului pedagogic al calităţii educaţiei în Universitate.

CE OBIECTIVE NE PROPUNEM?

Centrul de Dezvoltare și Inovare Pedagogică elaborează şi derulează programe de cercetare şi de formare psihopedagogică, metodică şi managerială în domenii de activitate didactică specifică şi îşi propune realizarea următoarelor obiective:

 • dezvoltarea şi implementarea unor strategii de formare continuă şi de dezvoltare a competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice din învăţământul universitar;
 • formarea şi consolidarea unui fundament psihopedagogic şi relaţional în consonanţă cu standardele de calitate ale învăţământului universitar modern;
 • dezvoltarea cercetărilor în domeniul pedagogiei învăţământului superior ca o componentă esenţială pentru formarea şi dezvoltarea în acest domeniu;
 • menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea interesului pentru permanenta pregătire şi autoperfecţionare a cadrelor didactice în domeniul psihologiei, pedagogiei, sociologiei educaţiei, managementului educaţiei, inspecţiei şcolare, managementului grupei de studenţi, noilor tendinţe în dezvoltarea învăţământului universitar (din punctul de vedere al curriculumului, al resurselor umane, al evaluării şi al examinării);
 • formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic pentru activităţi de predare-învăţare-formare la nivel universitar prin organizarea de sesiuni de formare şi grupuri de dezbatere, stimulative şi motivante, în domeniul metodologiilor didactice actuale;
 • orientarea cadrelor didactice universitare în utilizarea noilor tehnologii;
 • oferirea de oportunităţi concrete pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice universitare, inclusiv prin stagii de documentare şi de formare în alte instituţii deînvăţământ superior din ţară şi din străinătate;
 • organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane, congrese, colocvii, şcoli de vară;
 • desfăşurarea activităţilor în vederea perfecţionării cadrelor didactice universitare în funcţie de calificativele obţinute la evaluarea lor de către studenţi.

CE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURĂM ÎN CADRUL CENTRULUI DE DEZVOLTARE ȘI INOVARE PEDAGOGICĂ?

Centrul de Dezvoltare și Inovare Pedagogică desfăşoară următoarele activităţi:

 • organizarea periodică de consultări cu cadrele didactice din Universitate pentru a stabili priorităţile de formare şi de perfecţionare psihopedagogică în vederea creşterii calităţii actului didactic în învăţământul universitar;
 • elaborarea de studii, cercetări şi analize de sistem asupra nevoilor de formare şi de dezvoltare profesională a personalului didactic universitar pentru creşterea calităţii procesului didactic la nivelul universităţii;
 • desfășurarea, la cerere sau din iniţiativă proprie, programelor de formare şi de perfecţionare psihipedagogică a cadrelor didactice din cadrul Universităţii;
 • publicarea de manuale, ghiduri, lucrări de sinteză în domeniul formării şi dezvoltării competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice universitare.